Thermostat

Thermostat là relay nhiệt độ đảm bảo nhiệt độ luôn ổn định ở giá trị cài đặt.

Giỏ hàng trống!