Rơ le nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK32B 0.24-0.36A

Rơ le nhiệt dùng cho Contactor Fuji Electric TK32B 0.24-0.36A